Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Drukkerij Rijpsma BV op haar internetsite en op alle overeenkomsten die via haar internetsite tussen Drukkerij Rijpsma BV en Afnemer worden aangegaan tot het leveren van boeken (hierna: de overeenkomst). Door Afnemer gehanteerde algemene of andere voorwaarden – waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan – worden door Drukkerij Rijpsma BV uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de overeenkomst.

Artikel 2 Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Drukkerij Rijpsma BV: grafisch bedrijf, gevestigd te Rozenburg, ingeschreven in het Handelsregister te Rotterdam, nummer 24250982. Internetsite: de plaats op het internet waar Drukkerij Rijpsma BV de mogelijkheid biedt om door middel van elektronische communicatie een bestelling bij haar te doen. Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die met Drukkerij Rijpsma BVvia haar internetsite een overeenkomst heeft gesloten tot het afnemen van één of meer producten. Het BTW Nummer van Drukkerij Rijpsma BV is NL 803577783B01.

Artikel 3 Prijzen

3.1. Levering van producten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst op de internetsite vermelde prijzen en tarieven. Prijzen die door Drukkerij Rijpsma BV of haar toeleveranciers op andere wijze dan op de internetsite zijn afgesproken of kenbaar gemaakt, binden Drukkerij Rijpsma BV niet voor producten die via de internetsite worden besteld, tenzij dat tussen Drukkerij Rijpsma BV en Afnemer schriftelijk uitdrukkelijk anders is afgesproken.
3.2. Alle door Drukkerij Rijpsma BV gehanteerde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De vermelde prijzen zijn inclusief verzendkosten.
3.3. Drukkerij Rijpsma BV behoudt zich het recht voor de prijzen om welke reden dan ook te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze op de internetsite worden vermeld. Fouten in de prijsmeldingen worden voorbehouden.

Artikel 4 Aanbieding, bestelling en totstandkoming van overeenkomst

4.1. Alle aanbiedingen van Drukkerij Rijpsma BV zijn vrijblijvend. Een aanbod op de Internetsite kan door Drukkerij Rijpsma BV binnen twee werkdagen na ontvangst van een bestelling van Afnemer worden herroepen, in welk geval er geen overeenkomst tot stand komt.
4.2. De overeenkomst komt tot stand door een bestelling van Afnemer via de internetsite en schriftelijke aanvaarding (per e-mail) van deze bestelling door Drukkerij Rijpsma BV.
4.3. Ter zake van gewisselde communicatie en gedane bestellingen, leveringen en betalingen worden de systemen en administratie van Drukkerij Rijpsma BV geacht een juiste weergave hiervan te bevatten, behoudens bewijs van het tegendeel door Afnemer.
4.4 Afnemer kan binnen 7 werkdagen na levering van het produkt dit reourneren aan Drukkerij Rijpsma BV. Het volledige bedrag zal door Drukkerij Rijpsma BV worden tergugbetaald. De verzendkosten voor het terugsturen zijn volledig voor de Afnemer. Drukkerij Rijpsma BV zal binnen 30 dagen het volledige bedrag aan afnemer terugbetalen. Deze regel geldt niet voor zeer specifieke in opdracht van Afnemer bestelde goederen, of indien er een andere afleveringstermijn is overeengekomen.
4.5 Indien de in opdracht van Afnemer door Drukkerij Rijpsma BV te leveren goederen niet binnen 30 dagen kunnen worden geleverd is Afnemer gerechtigd zonder enige voowaarden deze te annuleren.

Artikel 5 Levering

5.1. Bestelde producten worden aan Afnemer geleverd door aflevering, in casu: bezorging van de goederen aan het daartoe door Afnemer opgegeven adres dan wel, indien de goederen daar niet in ontvangst genomen of in een postbus achtergelaten kunnen worden, achterlating aan dat adres van een schriftelijke mededeling waarin wordt vermeld hoe geadresseerde in het bezit van de goederen kan komen. De goederen zijn voor risico van Afnemer vanaf het moment van aflevering.
5.2. Drukkerij Rijpsma BV geeft op haar website aan wanneer wordt begonnen met het verzenden van de goederen. Deze termijn, alsmede enige andere op de internetsite genoemde termijn voor een prestatie van Drukkerij Rijpsma BV, is uitdrukkelijk indicatief en geen fatale termijn.
5.3. Drukkerij Rijpsma BV is gerechtigd nakoming van enige verplichtingen jegens Afnemer op te schorten zolang Afnemer niet aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens Drukkerij Rijpsma BV, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan.

Artikel 6 Betaling

6.1. Betaling door Afnemer dient te geschieden binnen 14 dagen na aflevering op een door Drukkerij Rijpsma BV aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij via creditcard of anderszins (vooruit)betaling heeft plaatsgevonden.
6.2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Drukkerij Rijpsma BV is het Afnemer niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens Drukkerij Rijpsma BV te verrekenen met een vordering van Afnemer op Drukkerij Rijpsma BV uit welke hoofde dan ook.

Artikel 7 Reclames en klachten; retourzendingen

7.1. Indien Afnemer een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, is afnemer gerechtigd het product op eigen kosten en met medezending van een brief ter ontbinding van de koop tijdens de bedenktijd binnen 14 dagen in een deugdelijke verpakking aan Drukkerij Rijpsma BV retour te zenden, of in de vestiging ter omruiling aan te bieden. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het geretourneerde product onbeschadigd is. Na ontvangst van de retour gezonden producten zal Drukkerij Rijpsma BV indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk alsnog of opnieuw het door Afnemer bestelde product leveren danwel het aankoopbedrag restitueren.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1. De aanwezigheid van een gebrek geeft Afnemer nimmer recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot het product.
8.2. De totale aansprakelijkheid van Drukkerij Rijpsma BV wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs (exclusief BTW).
8.3. Aansprakelijkheid van Drukkerij Rijpsma BV voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel 8.2. is uitgesloten.

Artikel 9 Beëindiging van de overeenkomst

Drukkerij Rijpsma BV heeft het recht de overeenkomst met Afnemer met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:
• Afnemer ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;
• Aan Afnemer (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;
• Afnemer zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Drukkerij Rijpsma BV ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

Drukkerij Rijpsma BV behoudt zich de eigendom van alle door haar aan Afnemer geleverde (roerende) zaken voor totdat Afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens Drukkerij Rijpsma BV uit hoofde van enige overeenkomst tot levering van boeken of andere producten, verplichtingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten daaronder begrepen.

Artikel 11 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Het is Afnemer niet toegestaan (en dit geldt zo nodig in aanvulling op auteurs- of naburige rechten van ADrukkerij Rijpsma BV) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Drukkerij Rijpsma BV enig door Drukkerij Rijpsma BV aan Afnemer geleverd en/of ter beschikking gesteld boek of elektronisch product, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of (verveelvoudigingen daarvan) openbaar te maken indien dat geschiedt (I) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling (II) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (III) voor het overnemen in dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm) of in een uitzending van een radio- of televisieprogramma, een en ander tenzij in deze leveringsvoorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 12 Overmacht

Onder overmacht voor Drukkerij Rijpsma BV wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die niet te wijten is aan de schuld van Drukkerij Rijpsma BV noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of die het gevolg is van het feit dat een door Afnemer besteld product tijdelijk bij Drukkerij Rijpsma BV of haar toeleverancier niet meer voorradig is.

Artikel 13 Toepasselijkheid recht en geschillen

13.1 Op elke door Drukkerij Rijpsma BV met Afnemer gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die behoren bij de door Drukkerij Rijpsma BVmet de Afnemer gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.